Vodní dílo v Sázavském údolí

Vodní dílo v Sázavském údolí - článek Pardubický deník

Základní zásady využití území chráněných pro akumulaci povrchových vod

Zmocnění pro vydání základních zásad využití území chráněných pro akumulaci povrchových vod je v ustanovení § 28a odst. 2 vodního zákona, a to v návaznosti na odst. 1, které stanoví, že „v těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro akumulaci povrchových vod."

Základní zásady proto rozvíjejí toto zákonné ustanovení, které deklaruje smysl územní rezervy (viz § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) a zajišťuje v rámci územního plánování žádoucí dlouhodobou výhledovou ochranu území pro lokalizaci vodních nádrží.

Orgány územního plánování s ohledem na ustanovení § 28a odst. 1 zákona 254/2001 Sb. stanoví v územně plánovací dokumentaci k územím chráněným pro akumulaci povrchových vod následující podmínky jejich využití. V těchto územích není možné navrhovat záměry na umístění zejména:

  • nových staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a jiného nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno projektovou dokumentací, že jejich umístění nebo provedení anebo užívání neztíží budoucí využití území dotčené předmětnou stavbou pro akumulaci povrchových vod,
  • změny dokončených staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a jiného nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno projektovou dokumentací, že jejich umístění nebo provedení anebo užívání neztíží budoucí využití území dotčené předmětnou stavbou pro akumulaci povrchových vod,
  • staveb a zařízení pro průmysl, energetiku, zemědělství, těžbu nerostů, a dalších staveb, zařízení a činností, které by mohly narušit geologické a morfologické poměry v území předpokládaného profilu přehrady nebo jinak nepříznivě ovlivnit budoucí vodohospodářské využití plochy zátopy vodní nádrže, a to jak samotným rozsahem staveb ve vymezeném území (např. sídelní útvary), velkými plochami pro podnikání s investičně náročnými vedeními technické infrastruktury, tak jejich následným provozem (např. skládky zvláštních a nebezpečných odpadů, odkaliště, sklady pohonných hmot atd.).

Konkrétní podmínky odpovídající podrobnosti dané územně plánovací dokumentace a přihlížející k místním poměrům, zejména k souvislostem s osídlením, a ke krajinnému charakteru, lze stanovit a zajistit v opatření obecné povahy ve smyslu § 171 až 174 správního řádu, jímž se vydává územně plánovací dokumentace.

Jejich smyslem je neomezovat současné činnosti v území chráněných pro akumulaci povrchových vod nad míru nezbytně nutnou a naopak umožnit prostřednictvím územních plánů využití těchto území, které by bylo v souladu s § 28a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zohledňovalo předpokládaný časový horizont (příštích padesát až sto let).

15. 5. 2020 | Zobrazení: 1228x

Obec Albrechtice

Obec Albrechtice se nachází severovýchodně od města Lanškrouna v okrese Ústí nad Orlicí a podle nového uspořádání spadá do Pardubického kraje. Katastrální území zaujímá rozlohu 1007,5 ha. Obec leží v údolí potoka Moravské Sázavy a tvoří bránu do přírodní lokality "Sázavského údolí", hojně navštěvovaného turisty a výletníky. V obci je hlášeno k trvalému pobytu 482 obyvatel.

více informací...

Kontakt

obalkaAlbrechtice 145
56301 Lanškroun

Telefon: 465 322 560
Email: urad@ou-albrechtice.cz

Starostka: Mgr. Petra Cachová
Místostar.: Mgr. Martin Biler, Ph.D.

IČO: 00581003
ISDS: 79ga3f5

více informací...

Důležité odkazy

Region Lanškrounsko Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Povodňový plán Albrechtice
G-Obec - Albrechtice

Protipovodňová opatření obce Albrechtice

Projekt Protipovodňová opatření obce Albrechtice (PDF 0,5MB)

logo eu povodne

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

© 2014 Obec Albrechtice, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |
  CzechPoint Titulní stránka
RSS kanál
Mapa stránek
Fotogalerie
Kontakt